Obchodní podmínky serveru Bazar-Cerpadel.cz

 

Server Bazar-Cerpadel.cz je bezplatný inzertní server, umožňující uživateli inzerci nových nebo použitých čerpadel a motorů.

 

Provozovatel :
Vřetenová čerpadla s.r.o.
Hrdibořice 44
798 12 Kralice na Hané
IČ : 26945363
Tel: +420 608 860 196
E-mail : info@bazar-cerpadel.cz

(dále jen provozovatel)

I.

Bazar-Cerpadel.cz

1) Server Bazar-Cerpadel.cz je bezplatný inzertní server pro soukromou i komerční inzerci. Uživatel má možnost bezplatně zveřejňovat, vyhledávat nabídky čerpadel a motorů soukromých či podnikatelských subjektů - inzerentů.

II.

Pravdivost informací.

1) Uživatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami se zavazuje, že využívá služeb serveru Bazar-Cerpadel.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky čerpadel nebo motorů, bez úmyslu poškodit provozovatele nebo třetí osobu.

III.

Zobrazení inzerátu.

1) Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu maximálně 60 dnů. Po této lhůtě bude automaticky převeden do archivu. Při převedení bude uživateli zaslán informační mail.

IV.

Nezveřejnění nebo smazání inzerátu.

1) Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:

  • inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům nebo poškozuje pověst provozovatele
  • inzeráty, které nejsou v souladu s bodem 2 těchto obchodních podmínek
  • duplicitní inzerát, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění, provozovatel si vyhrazuje právo zablokování účtu uživatele, či jeho IP adresy
  • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců
  • inzerát, kde byl do nadpisu uveden název firmy, telefon či URL adresa, protože k tomuto slouží kontaktní údaje inzerenta

2) Provozovatel si také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.

3) Zakázáno je vkládání inzerátů s reklamou na inzertní servery se stejným zaměřením jako server Bazar-Cerpadel.cz

4) Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v administraci jeho účtu.

V.

Ochrana osobních údajů.

1) Osobní data uživatelů získaná provozovatelem se provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím osobám.

2) Osobní data uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu provozovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru Bazar-Cerpadel.cz. 

VI.

Právo na změnu/zrušení služby.

1) Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru Bazar-Cerpadel.cz i bez předchozího upozornění uživatele.

VII.

Zprostředkovatel služby.

1) Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

VIII.

Funkčnost služeb.

1) Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru Bazar-Cerpadel s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.

IX.

Oprávění užívat službu.

1) Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat služby severu Bazar-Cerpadel.cz třetím osobám. V případě používání případných ochranných známek nebo prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví, zadavatel souhlasí s jejich uvedením a má k tomu příslušné oprávnění. V případě, že si Provozovatel vyžádá doložení oprávnění vykonávat majetková a autorská práva k použitým reklamním sdělením je Zadavatel povinen tato neprodleně dodat.

2) Uživatel není oprávněn využívat Server takovým způsobem, který by mohl poškodit, přetížit, znemožnit případně zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem či jeho partnery.

X.

Odpovědnost.

1) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazar-Cerpadel.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazar-Cerpadel.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

XI.

Platnost obchodních podmínek.

1) Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Dne 12.01.2016